Kraftverket er en kristen menighet på Slitu. De fleste av oss bor på Slitu og Momarken, men vi har medlemmer i hele Indre Østfold. Vi har et sterkt ønske om å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. Vårt motto er «å være en menighet i Indre Østfold som utruster mennesker til å forandre verden». Mange av innbyggerne på Slitu har nok deltatt på våre samlinger – enten dette er i barneklubben, i ungdomsklubben, på søndagsmøtene eller på noen av våre uformelle sosiale tilstelninger

Vi er en kristen frimenighet som tror på det samme som de fleste andre frimenigheter i Norge, og samarbeider med de andre kristne menighetene i Indre Østfold på mange måter. At vi er en frimenighet, betyr at det meste av inntektene våre kommer fra gaver og ikke fra det offentlige.

Menigheten hadde sin begynnelse i samlinger i hjemmene rundt år 2000. Fra 2000 til 2007 leide vi lokaler i det som nå er Askim Storhandel fram til 2007. Deretter leide vi et lokale bare for søndagsmøtene våre. Sommeren 2010 kjøpte vi bedehuset Salem på Slitu fra Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi er nå den eneste menigheten som har regelmessige offentlige møter på Slitu.

Dette tror vi

Kraftverket er en evangelisk frimenighet. Det betyr at vi har den samme tro som andre protestantiske menigheter og kirkesamfunn, slik som for eksempel Misjonsforbundet, Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet.

Vi samarbeider med de andre protestantiske menighetene i Indre Østfold på mange måter. Kraftverket er en del av Felleskirkelig lederforum i Eidsberg og Felleskirkelig lederforum i Askim. Disse forumene samler ledere fra Den norske kirke, frikirkene og de lutherske lekmannsbevegelsene. Vi støtter det felleskristne tiltaket Bønn for Indre Østfold. Vi samarbeider med andre menigheter i Indre Østfold om Tentro, som er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon i Den norske kirke.

Kraftverket er en partnermenighet med The Timothy Project. Dette innebærer at vi identifiserer oss med deres teologiske grunnlag, som er:

  • Bibelen er grunnlaget for vår tro, slik den er oppsummert i Den apostoliske trosbekjennelse
  • Vi identifiserer oss med Lausannepakten
  • Vi identifiserer oss med klassisk kristen forståelse i etiske spørsmål